คณะผู้บริหาร

คุณสุภัทรา ฟ้าประทานชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวศศิธร ฟ้าประทานชัย
ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต

นายเจษฎากร เชิดฉาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.วัลภา พงษ์พันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา